SAWAKIT.COM
นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


 
SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์

 


โครงการ คิด ทำ ให้ Think Do Give

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

    เนื่องด้วยกระผมได้พบเห็นผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้รับความทรมานมาก และได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นหาวิธีช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยนอนติดเตียงเกิดแผลกดทับขึ้น จึงได้พยายามศึกษาหลักวิชาการแพทย์และพยาบาลหาต้นเหตุในการเกิดแผลกดทับ และได้พยายามคิดค้นประดิษฐ์ที่นอนซึ่งสามารถป้องกันและลดแผลกดทับที่เกิดขึ้นได้จริง ๆ มีประสิทธิภาพถูกหลักวิชาการ  และได้คิดหาวิธีทำที่นอนให้มีแผ่นระบายความร้อนที่มีการถ่ายเทอากาศดี ไม่ทำให้ผิวหนังที่สัมผัสที่นอนอับชื้น และท้ายสุดได้ผลิตที่นอนที่ประกอบด้วยแผ่นระบายความร้อนสำเร็จ จึงได้นำไปให้ผู้ป่วยบางรายทดลองใช้จริง ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ จนได้รับรางวัลและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ที่นอนเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและเกิดแผลกดทับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของวงการแพทย์ที่ยังไม่มีวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่ได้รับทุกขเวทนาและมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาและในผู้ป่วยที่ยากไร้หากเกิดแผลกดทับแล้วจะไม่มีโอกาสหายได้เลย ที่นอนสุขภาพนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับตั้งแต่เริ่มต้นหรือลดแผลกดทับได้อย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแผลกดทับได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้น ภายใต้โครงการ ชื่อ คิด ทำ ให้ หรือ Think Do Give โดยผ่านการร่วมมือของสามองค์กรหลัก คือ

1. บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด ผู้คิดค้นที่นอนและผลิต คิด หรือ Think

2. สาธารณสุข/รพสต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับสังคม  เป็นผู้ค้นหาผู้ป่วยและนำไปช่วยเหลือ ทำ หรือ  Do

3. บริษัท หรือ องค์กร  เป็นผู้สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ที่นอนผ่านกิจกรรม CSR ขององค์กร ให้ หรือ  Give

วัตถุประสงค์

นำที่นอนเพื่อสุขภาพไปช่วยเหลือสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดแผลกดทับและการป้องกันหรือลดแผลกดทับ ในผู้ป่วยที่ยากไร้หรือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือสถานพยาบาล โรงพยาบาล ที่ขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้


****************************************************************

ทำไมต้องทำมีโครงการนี้?

คำตอบ :  ความสามารถของที่นอน SAWAKY ที่ยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ป่วยและสังคม ความหมายคือ ที่นอนสามารถใช้แก้ไขปัญหาแผลกดทับได้จริง เช่น ผู้ป่วยที่มีแผลจะช่วยทำให้แผลหายได้จริงและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแผลได้ 100% โดยที่ผ่านมายังไม่มีที่นอนชนิดไหนสามารถแก้ไขปัญหาแผลกดทับได้ดีพอ(ต้องอาศัยความเข้มข้นในการดูแลผู้ป่วย) ในแง่สังคม ในแต่ละปีภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากเพื่อเยียวยารักษากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จัดสรรลงไปช่วยเหลือ นี่คือผลพวงที่รัฐจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้น โครงการ คืด ทำ ให้ (Think Do Give) คงเป็นอีกทางเหลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขและเป็นทางออกของปัญหาแผลกดทับที่มีอยู่ในสังคมไทย อนึ่ง ปัญหาแผลกดทับไม่ใช่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นในประเทศต่างๆทั่วโลกมีผู้ป่วยแผลกดทับทุกประเทศและยังไม่สามารถแก้ไขได้ การที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นประเทศแรกนั้นองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะเผยแผ่ออกไปสู่ระบบการรักษาพยาบบาลกลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียงในทุกประเทศทั่วโลกได้เช่นกัน


ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์

คิดดี สังคมดี
ขอเชิญชวน องค์กร บริษัท ห้างร้าน กลุ่มบุคคล และบุคคลทั่วไป ร่วมกันช่วยเหลือสัมคมกลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียง ซึ่งยังรอความช่วยเหลืออยู่มีเป็นจำนวนมาก และเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ทิ้งคนไทยด้วยกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างก็จะสำเร็จ สังคมก็อยู่อย่างเข้มแข็งและมีความสุข 

หากองค์การท่านมีความสนใจหรือวัตถุประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 
ฝ่ายประสานงานโครงการ คิด ทำ ให้
- คุณสวกฤต  ปัญญาเรือง   โทร. 098-5651692
- คุณโสภา    ตาคำชัย       โทร. 081-8871743
- คุณณัฐกานต์ สายสุรินทร์  โทร. 082-5023867
--------------------------------------------------------------------------------------------------

งานบริจาคที่นอน-ที่ผ่านมา

โครงการ คิด ทำ ให้ (Think do give )

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต.และ บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด ผู้สนับสนุนโครงการ คิดทำให้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง รพ.สต. 4 แห่ง เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รพ.สต. วังตะเคียบน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


รพ.สต. มอสำราญ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


รพ.สต. มอสูง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

รพ.สต.หนองปิ้งไก่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต. และ บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด ผู้สนับสนุน โครงการ คิด ทำ ให้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง รพ.สต. 3 แห่ง เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รพ.สต. มะกอกหวาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

รพ.สต. คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

รพ.สต.ไตรตรึง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 


วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับ SAWAKYรพ.สต. บ้านใหม่และ รพ.สต.น้ำโท้ง ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชรในการมีท่านนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร สสอ./คณะ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.มาช่วยเป็นร่วมส่งมอบและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งคณะเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสระเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้คงเป็นก้าวสำคัญของโครงการฯ ที่จะถูกเผยแผ่ออกสู่สังคมให้รับรู้และยังให้ตระหนักถึงว่าในสังคมยังมีกลุ่มคนที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่อีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือ หากเราหันไปมองกันสักนิดหันมาช่วยเหลือกันสักหน่อยเราคงมีสังคมที่น่าอยู่และรักใคร่สามัคคี

และต้องขอขอบพระคุณพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนที่มาช่วยเผยแผ่กิจกรรมนี้ให้สังคมได้รับรู้ต่อไป

 

 

 

 

 

 


โครงการ คิด ทำ ให้ (Thin do give)

จุดประกายแรกของโครงการ พิธีส่งมอบที่นอนป้องกันแผลกดทับให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งส่งมอบในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งสนับสนุนเงินทุนโดยกลุ่มท่าขุนรามกรุ๊ป คุณโสภา ตาคำชัย เป็นตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ส่งมอบ และมีท่านนายอำเภอเมืองและสสอ.พร้อมคณะเป็นเป็นผู้รับมอบและผู้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 10 แห่งในเขตอำเภอเมือง เป็นตัวแทนผู้ป่วยในการรับมอบ และกิจกรรมจะลงพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้ป่วยในเวลาถัดไป

   

 

 

 

 

 

 


จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 11 กันยายน 2558

   

   

  


จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอขาณุวรลักษบุรี  วันที่ 11 พ.ย. 2558


  

  

  


รพสต เขาน้ำขุ่น วันที่  16 พ.ย.2558

 

  สถิติวันนี้ 44 คน
 สถิติเมื่อวาน 76 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1709 คน
12879 คน
108740 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-31
Copyright (c) 2012 sawaky
Design: David Herreman