SAWAKIT.COM
นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


 
SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์

 


โครงการ คิด ทำ ให้ Think Do Give

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

    เนื่องด้วยกระผมได้พบเห็นผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้รับความทรมานมาก และได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นหาวิธีช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยนอนติดเตียงเกิดแผลกดทับขึ้น จึงได้พยายามศึกษาหลักวิชาการแพทย์และพยาบาลหาต้นเหตุในการเกิดแผลกดทับ และได้พยายามคิดค้นประดิษฐ์ที่นอนซึ่งสามารถป้องกันและลดแผลกดทับที่เกิดขึ้นได้จริง ๆ มีประสิทธิภาพถูกหลักวิชาการ  และได้คิดหาวิธีทำที่นอนให้มีแผ่นระบายความร้อนที่มีการถ่ายเทอากาศดี ไม่ทำให้ผิวหนังที่สัมผัสที่นอนอับชื้น และท้ายสุดได้ผลิตที่นอนที่ประกอบด้วยแผ่นระบายความร้อนสำเร็จ จึงได้นำไปให้ผู้ป่วยบางรายทดลองใช้จริง ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ จนได้รับรางวัลและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ที่นอนเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและเกิดแผลกดทับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของวงการแพทย์ที่ยังไม่มีวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่ได้รับทุกขเวทนาและมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาและในผู้ป่วยที่ยากไร้หากเกิดแผลกดทับแล้วจะไม่มีโอกาสหายได้เลย ที่นอนสุขภาพนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับตั้งแต่เริ่มต้นหรือลดแผลกดทับได้อย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแผลกดทับได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้น ภายใต้โครงการ ชื่อ คิด ทำ ให้ หรือ Think Do Give โดยผ่านการร่วมมือของสามองค์กรหลัก คือ

1. บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด ผู้คิดค้นที่นอนและผลิต คิด หรือ Think

2. สาธารณสุข/รพสต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับสังคม  เป็นผู้ค้นหาผู้ป่วยและนำไปช่วยเหลือ ทำ หรือ  Do

3. บริษัท หรือ องค์กร  เป็นผู้สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ที่นอนผ่านกิจกรรม CSR ขององค์กร ให้ หรือ  Give

วัตถุประสงค์

นำที่นอนเพื่อสุขภาพไปช่วยเหลือสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดแผลกดทับและการป้องกันหรือลดแผลกดทับ ในผู้ป่วยที่ยากไร้หรือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือสถานพยาบาล โรงพยาบาล ที่ขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้


****************************************************************

ทำไมต้องทำมีโครงการนี้?

คำตอบ :  ความสามารถของที่นอน SAWAKY ที่ยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ป่วยและสังคม ความหมายคือ ที่นอนสามารถใช้แก้ไขปัญหาแผลกดทับได้จริง เช่น ผู้ป่วยที่มีแผลจะช่วยทำให้แผลหายได้จริงและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแผลได้ 100% โดยที่ผ่านมายังไม่มีที่นอนชนิดไหนสามารถแก้ไขปัญหาแผลกดทับได้ดีพอ(ต้องอาศัยความเข้มข้นในการดูแลผู้ป่วย) ในแง่สังคม ในแต่ละปีภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากเพื่อเยียวยารักษากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จัดสรรลงไปช่วยเหลือ นี่คือผลพวงที่รัฐจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้น โครงการ คืด ทำ ให้ (Think Do Give) คงเป็นอีกทางเหลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขและเป็นทางออกของปัญหาแผลกดทับที่มีอยู่ในสังคมไทย อนึ่ง ปัญหาแผลกดทับไม่ใช่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นในประเทศต่างๆทั่วโลกมีผู้ป่วยแผลกดทับทุกประเทศและยังไม่สามารถแก้ไขได้ การที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นประเทศแรกนั้นองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะเผยแผ่ออกไปสู่ระบบการรักษาพยาบบาลกลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียงในทุกประเทศทั่วโลกได้เช่นกัน


ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์

คิดดี สังคมดี
ขอเชิญชวน องค์กร บริษัท ห้างร้าน กลุ่มบุคคล และบุคคลทั่วไป ร่วมกันช่วยเหลือสัมคมกลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียง ซึ่งยังรอความช่วยเหลืออยู่มีเป็นจำนวนมาก และเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ทิ้งคนไทยด้วยกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างก็จะสำเร็จ สังคมก็อยู่อย่างเข้มแข็งและมีความสุข 

หากองค์การท่านมีความสนใจหรือวัตถุประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 
ฝ่ายประสานงานโครงการ คิด ทำ ให้
- คุณสวกฤต  ปัญญาเรือง   โทร. 098-5651692
- คุณโสภา    ตาคำชัย       โทร. 081-8871743
- คุณณัฐกานต์ สายสุรินทร์  โทร. 082-5023867
--------------------------------------------------------------------------------------------------

งานบริจาคที่นอน-ที่ผ่านมา

โครงการ คิด ทำ ให้ (Think do give )

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต.และ บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด ผู้สนับสนุนโครงการ คิดทำให้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง รพ.สต. 4 แห่ง เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รพ.สต. วังตะเคียบน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


รพ.สต. มอสำราญ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


รพ.สต. มอสูง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

รพ.สต.หนองปิ้งไก่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต. และ บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด ผู้สนับสนุน โครงการ คิด ทำ ให้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง รพ.สต. 3 แห่ง เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รพ.สต. มะกอกหวาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

รพ.สต. คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

รพ.สต.ไตรตรึง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 


วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับ SAWAKYรพ.สต. บ้านใหม่และ รพ.สต.น้ำโท้ง ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชรในการมีท่านนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร สสอ./คณะ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.มาช่วยเป็นร่วมส่งมอบและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งคณะเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสระเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้คงเป็นก้าวสำคัญของโครงการฯ ที่จะถูกเผยแผ่ออกสู่สังคมให้รับรู้และยังให้ตระหนักถึงว่าในสังคมยังมีกลุ่มคนที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่อีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือ หากเราหันไปมองกันสักนิดหันมาช่วยเหลือกันสักหน่อยเราคงมีสังคมที่น่าอยู่และรักใคร่สามัคคี

และต้องขอขอบพระคุณพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนที่มาช่วยเผยแผ่กิจกรรมนี้ให้สังคมได้รับรู้ต่อไป

 

 

 

 

 

 


โครงการ คิด ทำ ให้ (Thin do give)

จุดประกายแรกของโครงการ พิธีส่งมอบที่นอนป้องกันแผลกดทับให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งส่งมอบในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งสนับสนุนเงินทุนโดยกลุ่มท่าขุนรามกรุ๊ป คุณโสภา ตาคำชัย เป็นตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ส่งมอบ และมีท่านนายอำเภอเมืองและสสอ.พร้อมคณะเป็นเป็นผู้รับมอบและผู้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 10 แห่งในเขตอำเภอเมือง เป็นตัวแทนผู้ป่วยในการรับมอบ และกิจกรรมจะลงพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้ป่วยในเวลาถัดไป

   

 

 

 

 

 

 


จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 11 กันยายน 2558

   

   

  


จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอขาณุวรลักษบุรี  วันที่ 11 พ.ย. 2558


  

  

  


รพสต เขาน้ำขุ่น วันที่  16 พ.ย.2558

 

  สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
269 คน
5531 คน
86067 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-31


Copyright (c) 2012 sawaky
Design: David Herreman